Survival Mode: About this project/ En överlevnadsdrift vaknar till liv: Om filmprojektet

Våra barn påminner oss om vad som är viktigt och värdefullt i livet, på riktigt. Jag önskar av hela mitt hjärta att deras generation får ett drägligt liv. Men de senaste åren vaknar jag allt oftare om nätterna och tvivlar. Hur ska det gå? Vad kan vi göra? Runt 2007 hörde jag talas om bgreppet peak Oil. Under flera år handlade det sedan för mig  om att förstå. Hur mänskligheten (speciellt några få nationer) med hjälp av de enorma muskler och den oproportionerliga makt som oljan gav, har gått spikrakt uppåt, framåt och till slut så vilse. Och varför många av våra tillväxtberoende samhällsstrukturer står och faller när Oljeepoken nu är på väg mot sitt slut. Det har tagit lång tid, att greppa, acceptera och börja leva med.

Nu har mitt sökande bytt riktning. Med det här filmprojektet som förevändning får jag med egna ögon och öron se och höra hur vi kan ta oss vidare, individuellt och kollektivt. Att det finns vägar till en välfärd som inte fråntar våra barn möjligheten att leva väl. Att vi inte behöver mera lån, rymdteknologi eller uppfyllda drömmar om uppskalad påstådd fossilfri energi. Att det går att återupptäcka  enkelheten och att efterlikna naturens lösnnigar när vi tillgodoser våra grundbhov. Att vi på så vis kan både leva gott och läka,  ekosystem, samhällskropp, oss själva! Men vi har mycket emot oss. En sak är tiden, en annan är att de maktstrukturer som styr samhället idag inte vill ha förändring. Det är min övertygelse att det är, vi som lever här och nu, vår uppgift att återta den makten.

Den fossila energin tillät oss att separera och frikoppla det mesta omkring oss, jordbrukslandskapet, industrin, ekonomin. Nu går vi en spännande tid till mötes där vi behöver lära oss att se sammanhangen, återupptäcka kärleken och lojaliteten till platsen vi lever på och förstå hur vi kan verka i symbios med naturen istället för att förverka den. En tid som kommer präglas av att återupptäcka rader av smarta, lokalanpassade lösningar som människor begagnade sig av innan den fossila parentesen i människans historia, avstämda med dagens kunskaper.

Det finns nog inget mer inspirerande än att uppsöka och lyssna till modiga människor som har börjat formulera sådana lokala svar. Och agerar därefter. Personer som var och en, genom att representera sig själva, en grupp eller en institution sitter på nyckelpositioner och viktiga kunskaper om hur vi kan orientera oss framåt. Som kan visa oss vägen,  hur vi på ett individuellt och lokalt plan kan förbättra den här världen istället för att älta problemen. För mig representerar de en våg av en ny tids pionjärer och hjältar.

Under många år jobbade jag och Lars tillsammans med animerad film. Men en önskan om att genom vårt yrkesval kunnas bidra till förändring, har tagit över. Det är som om en överlevnadsdrift har vaknat till liv, som inte längre går att hejda. En överlevnadsdrift som växt sig än starkare av att Lars 2016 diagnosticerades med en autoimmun sjukdom, troligtvis utlöst av för många år stillasittande vid datorn, och stress och sömnproblem där klimat- och framtidsångest spelade en avgörande roll. ågot som i allra högsta grad påverkat takten på den här filmproduktionen då det 2017 ledde till en livshotande septisk shock med lång återhämning. Min sambo är långt ifrån ensam; autoimmunitet är en av flera snabbt växande välfärdssjukdommar och med en sådan fastnar man lätt i sjukvårdskarusellen. Faktum är att människor aldrig har vi varit så sjuka och stressade som vi är idag, trots all den bekvämlighet och materiella rikedom vi omger oss med.

Our children remind us of what is important and precious in life, for real. I wish with my whole heart that their generation will have a decent life. But in recent years I wake up more and more often at night and doubt. In 2007 I heard for the very first time the term ”Peak Oil”. The first years, it was a great deal for me to grasp, accept and live with this. And to understand how mankind, (especially some nations) with the help of the enormous muscles and the disproportionate power that fossil fuels gave, got so lost. And why many of our growth-dependent social structures will fall when the Oil era is now on its way to end.

Now my seeking has changed direction. With this film project as a pretext, I can see and hear with my own eyes and ears how we can move on, individually and collectively. That there are paths to a welfare that doesn’t deprive our children of the opportunity to live well. That we don’t need more debts, space technology or fulfilled dreams of upscale alleged fossil-free energy. That it’s possible to rediscover simplicity and to immitate nature’s solutions when to meet our basic needs. That we can live prospering and healthy lives, at the same time as we heal ecosystems as well as the social body and ourselves! But there are obstacles in the way. One thing is limited time, another is that the today’s power structures that govern society do not want change. It’s my conviction that it’s, our task, we how live here today, to regain that power.

The fossil energy allowed us to separate until then unseparable things in life: the agricultural landscape, the industry, the economy. Now we are facing exciting times where we learn to see the connections and understand how we can act in symbiosis with our environment instead of depleting natures resources. A time that will be characterized by rediscovering locally adapted solutions that people used before the fossil parenthesis in human history, reviewed with today’s knowledge.

There’s probably nothing more inspiring than to seek out and listen to brave people who have begun to live such local answers. People who, by representing themselves, a group or an institution, have key positions for the future, having  important knowledge about how we can orientate ourselves forward. For me they are true pioneers and heroes.

For many years I worked with animated film. But a desire to be able to contribute to a needed change through my career has taken over. It’s like a survival mode. A conviction that grew even stronger since Lars, my partner, was diagnosed in 2016 with an autoimmune disease, probably triggered by many years at the computer, by stress and sleeping problems, where anxiety about future played a crucial role. Our situation accentuated in 2017 when he, as a consequens of the medicine, got a life-threatening septic shock with a 2-year long fysical and psycical recovery. My partner is far from alone; autoimmunity is one of several rapidly growing welfare diseases. In fact, people have never been so sick and stressed as we are today, despite all the comfort and material wealth we surround ourselves with. And once it begins, you easily gets stuck in the hospital and medicine carousel. In fact, people have never been so sick and stressed as we are today, despite all the comfort and material wealth we surround ourselves with.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s